Shop 24/7 online | Bean there, copped kicks | Gratis verzending vanaf €250 binnen NL

Go to account settings

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vanaf 2022
Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Kicks & Coffee houdt zich bezig met de in- en verkoop van special edition
sneakers en het leveren van koffie.


2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van
Kicks & Coffee, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen
van Kicks & Coffee en overeenkomsten tussen Kicks & Coffee en haar klant,
hierna te noemen: “klant”.


3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Kicks & Coffee en de Klant zijn
overeengekomen.


4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de
Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze
algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen
de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en
zullen Kicks & Coffee en de Klant de ongeldige, nietige c.q. vernietigde
bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo
veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde
bepalingen.


6. Het nalaten door Kicks & Coffee op enig moment nakoming van één of meer
bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze
algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van
Kicks & Coffee a
an om op een later tijdstip alsnog nakoming door Klant te
eisen.


7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover
daarvan in de overeenkomst tussen Kicks & Coffee en de Klant wordt
afgeweken.

8. Prijs onder voorbehoud van levering partijen en juiste prijs en foutieve vermeldingen op website.

 

biedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Alle aanbiedingen door Kicks & Coffee aan de Klant uitgebracht zijn
vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling van klant aan Kicks & Coffee.


Artikel 3 Prijzen en betaling

1. Alle door Kicks & Coffee opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere
heffingen te geschieden.

2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde
goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Kicks & Coffee
geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen
afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag
van levering c.q. dienstverlening gelden

3. Door Kicks & Coffee opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van
opgave geldende inkoop- en verkoopprijzen, belastingen en andere
dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer
van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Kicks & Coffee
gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

4. Alle aangeschafte goederen zullen door de Klant worden betaald volgens de overeengekomen betalingscondities zijnde direct bij levering of 50% bij
opdracht en 50% bij levering.

5. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim en zal Klant,
onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de
wettelijke rente verschuldigd zijn.

6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor
rekening van de Klant, zulks met een minimum van 250,--.

7. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst openstaan.


Artikel 4 Reclamatie

1. Indien de Klant bezwaar heeft, dient zij uiterlijk 8 dagen na leveringsdatum
schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Klant
jegens Kicks & Coffee vervalt.

2. Reclamatie schort de verplichtingen van Klant niet op.


Artikel 5 Ontbinding en opzegging

1. Kicks & Coffee kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst haar overeenkomst (bestelling in opdracht) met de Klant geheel
of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Klant haar 50% aanbetaling niet heeft voldaan;

b. Kicks & Coffee helaas niet kan leveren;

3. Bij opzegging door niet kunnen leveren zal Kicks & Coffee in dat geval
nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.


Artikel 6 Overmacht

1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een
omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan
Kicks & Coffee is toe te rekenen, nakoming door Kicks & Coffee zonder
tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst
tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen
stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van
overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze
voorkomen bij Kicks & Coffee als bij haar toeleveranciers

3. Indien Kicks & Coffee voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te laten betalen en is de
Klant gehouden deze levering te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

4. Kicks & Coffee heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien
de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis
verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Kicks & Coffee geen
enkele aansprakelijkheid voor schade.

2. Aansprakelijkheid van Kicks & Coffee voor indirecte schade, waaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

3. De aansprakelijkheid van Kicks & Coffee wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een levering ontstaat slechts indien de Klant Kicks &
Coffee onverwijld (uiterlijk binnen 8 dagen) en deugdelijk schriftelijk in
gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van
de tekortkoming, en Kicks & Coffee ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, dat Kicks & Coffee in staat is adequaat te reageren.

5. Kicks & Coffee is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is
van overmacht of schade of ondeugdelijkheid van de goederen, of
ondeugdelijk gebruik van de goederen.


Artikel 8 Garantie

1.
Kicks & Coffee geeft een omruilgarantie van 14 dagen op nieuwe producten
mits niet gebruikt/gedragen en in originele verpakking met aankoopbon.

2.
Kicks & Coffee geeft een garantie van 28 dagen op producten mits niet
ondeugdelijk gebruikt. De garantie betreft fabricage fouten, duidelijk
aantoonbaar. Dit moet in persona, getoond en onderbouwd worden.


Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

2. Overeenkomsten tussen Kicks & Coffee en de Klant worden beheerst door
het Nederlands recht.

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen